Door MiFID bent u voortaan beter beschermd

        Sinds eind april 2014 zijn de MiFID-gedragsregels voor banken ook van toepassing op de verzekeringssector. Daardoor bent u als consument voortaan beter beschermd.

        Wat betekent ‘MiFID’?

        ‘MiFID’ staat voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’. Het is de naam van een Europese richtlijn die sinds 1 november 2007 van toepassing is. De richtlijn bevat een reeks regels om de klanten van banken beter te beschermen. Sinds 30 april 2014 zijn een aantal van deze Europese regels ook van toepassing op de verzekeringssector, via de Belgische wet ‘Twin Peaks II’.

        ASSUR-MiFid

        Onze dienstverlening
        Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Raadpleeg onze website voor meer informatie.
        Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken: 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

        Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbe middeling een vergoeding van u als klant.

        Gedragsregels
        Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wa t de verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid), is terug te vinden op onze website.

        Informatieverstrekking via de website van ons kantoor
        Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt ons kantoor in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten. Ons kantoor gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u als klant een e-mailadres opgeeft om met ons kantoor zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

        Juiste en volledige informatieverstrekking
        Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u ons kantoor moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen. In ieder geval vraagt ons kantoor u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften.

        Klachtenbehandeling
        Ons kantoor doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij ons kantoor terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

        Confidentialiteit
        Iedere partij, dit wil zeggen zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.
        INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR

        Wetgevend kader
        Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

        Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
         
        De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

        Welke belangenconflicten?
        Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

        Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

        Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
        - Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
        - Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
        - Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan; - Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
        - Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
        - Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
         - Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor; {Enkel       toevoegen indien toepasselijk:
         - Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar}.

        Welke maatregelen neemt ons kantoor
        Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
        - Een interne instructienota;
        - Een aangepast verloningsbeleid;
        - Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
        - Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
        - Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
         - Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
        Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

        Wat is de procedure?

         

        Odoo CMS - een grote afbeelding

        De Dienstengroep GCV

        De Dienstengroep GCV, De Keyserlei 58-60/19, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer:0826.062.193, Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer 108312A - Email: peter@vanwesemael.org - www.dedienstengroep.be - Tel/gsm: 0486/85 61 83

        Contact »